GM's Scalps


Aseev,K - Khmelnitsky,I
Khmelnitsky,I - Yermolinsky,A
Shabalov,A - Khmelnitsky,I
Khmelnitsky,I - Alburt,L
Sveshnikov,E - Igor Khmelnitsky
Khmelnitsky,I - Palatnik,S

All games on this page as PGN here

Generated with ChessBase 9.0